Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przykładamy wielką wagę do ochrony i bezpieczeństwa danych osób odwiedzających naszą stronę internetową. Dlatego zobowiązujemy się do ochrony Państwa sfery prywatnej i poufnego traktowania Państwa danych. Polityka prywatności zawiera informacje, które dane osobowe są pobierane w związku z odwiedzinami na naszej stronie internetowej i do jakich celów są one wykorzystywane.

Informujemy, że nasza Polityka Prywatności dostosowana została do wymagań, które powinna spełniać na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz uzupełniająco ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 100).

I. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W POLITYCE PRYWATNOŚCI 

 1. dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego itd.;
 2. przetwarzanie – oznacza operacje wykonywane na danych osobowych, takich jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 3. Administrator – oznacza podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
 4. zgoda osoby, której dane dotyczą – oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;
 5. organ nadzorczy – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

II. JAKIE SĄ ZASADY PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że:

1. Administrator Państwa danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Maria Gutterwil Manomani, ul. Tadeusza Kościuszki 34, 50-012 Wrocław, (dalej: „Administrator”).

2. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe uzyskane podczas korzystania przez Pana/Panią z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie oraz w związku z korzystaniem przez nas na stronie z plików cookie przetwarzane są w celu:

 1. odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie;
 2. poprawy funkcjonalności strony internetowej.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). tj. uzyskana na przetwarzanie danych osobowych zgoda.

 1. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania zgody, nie dłużej jednak niż przez 6 lat od dnia rozpoczęcia przetwarzania danych ze skutkiem na ostatni dzień roku, w którym upływa ww. okres.

Dane osobowe użytkowników związane z wykorzystywaniem plików cookies przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies.

4. Komu mogą być udostępnione Państwa dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe Administrator może ujawnić:

 1. podmiotom świadczącym dla niego usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
 2. podmiotom świadczącym dla niego usługi związane ze wsparciem informatycznym i programistycznym.

Każda z ww. firm wybrana została z należytą starannością pod kątem posiadanego zaufania na rynku, posługiwania się bezpiecznymi protokołami.

Uzyskane przez nas dane osobowe nie są sprzedawane, użyczane, wynajmowane ani w inny sposób udostępniane osobom trzecim bez Pana/Pani zgody.

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Zastrzegamy sobie prawo do przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim, jeśli zostaniemy do tego zobowiązani na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, orzeczenia właściwego sądu, decyzji właściwego urzędu lub jeśli na skutek działań lub zaniechań z Państwa strony będziemy zmuszeni bronić lub dochodzić naszych praw, naszej własności lub naszego mienia.

Jeżeli zdecydują się Państwo na korzystanie z funkcji oferowanych w naszej witrynie internetowej przez serwisy społecznościowe, to tym samym wyrażą Państwo zgodę na to, by Państwa dane osobowe były przekazywane do właściwych zewnętrznych dostawców tych serwisów społecznościowych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się poniżej w punkcie III.

6. Jakie są Państwa uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

 1. prawo wglądu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych:
 2. prawo żądania sprostowania danych osobowych;
 3. prawo do „bycia zapomnianym” – art. 17 RODO – jednakże zwracamy uwagę na fakt, że usunięcie danych teleadresowych ze zrealizowanego zamówienia i wystawionego dokumentu sprzedaży nie będzie możliwe;
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;
 5. prawo do przenoszenia danych.
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania danych – osoba, której dotyczą dane ma prawo wnieść sprzeciw wobec ich wykorzystywania; po wniesieniu sprzeciwu dane przestaną być wykorzystywane, o ile przepisy nie stanowią inaczej;
 7. prawo do cofnięcia zgody – zgoda na przetwarzanie jest zgodą dobrowolną, świadomą i jednoznaczną. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, o czym poinformować nas powinna drogą tradycyjną lub elektroniczną.
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

Wszystkie żądania staramy się wykonywać niezwłocznie, w razie gdyby uznali jednak Państwo, że nasze działania są niewystarczające, prosimy o kontakt.

7. Konieczność i racjonalność pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych

Zbierając dane osobowe informujemy, w jaki sposób zamierzamy je wykorzystać. Dane osobowe są nam potrzebne, aby umożliwić Państwu korzystanie z naszej strony internetowej i by móc Państwu zaoferować usługi dopasowane specjalnie do Państwa potrzeb. Nie pobieramy od Państwa danych, które nie są nam niezbędne. Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane np. przy opracowywaniu Państwa zapytań. Przy zamawianiu przez Państwa produktów jest to nazwisko, adres, adres e-mail. Może się zdarzyć, że w celu optymalizacji naszej usługi powiążemy dane osobowe z innymi danymi, którymi dysponujemy. Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania analiz statystycznych, zwłaszcza w celu zabezpieczenia systemu i dalszego ulepszania strony internetowej. Państwa dane zostaną usunięte po ustaniu celu ich przetwarzania, chyba że ich zapisywanie jest w dalszym ciągu uzasadnione i na przeszkodzie nie stoi obowiązek przechowywania danych.

III. WYJAŚNIENIA NA TEMAT SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Niniejsza witryna internetowa używa tzw. „wtyczek społecznościowych” różnych serwisów społecznościowych. Wtyczki te to funkcje danego serwisu społecznościowego, za pomocą których mogą Państwo np. podzielić się treścią naszej witryny internetowej z osobami, z którymi mają Państwo kontakt w tych serwisach, lub ją polecić. Wtyczki społecznościowe można rozpoznać po logo danego serwisu społecznościowego.

Używamy wtyczek społecznościowych następujących administratorów serwisów społecznościowych:

 • Facebook: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA;
 • Instagram: Instagram Inc., 181 South Park Street, Suite 2, San Francisco, CA 94107, USA;

Wszystkie wtyczki społecznościowe w naszej witrynie internetowej są standardowo wyłączone, tak więc samo uruchomienie naszej witryny nie prowadzi do przekazania danych dostawcom serwisów społecznościowych. Włączając pierwotnie nieaktywną wtyczkę, aby za jej pomocą skorzystać z funkcji danego serwisu społecznościowego, udzielają Państwo wyraźnej zgody na to, aby od tego momentu dane były przekazywane administratorowi serwisu społecznościowego. Nie mamy wpływu na zakres danych pozyskiwanych w ten sposób przez dostawców serwisów społecznościowych.

Administratorzy serwisów społecznościowych uzyskują za pośrednictwem wtyczki społecznościowej informację, że weszli Państwo na określone strony w naszym serwisie internetowym. Jeśli jednocześnie są Państwo zalogowani w serwisie społecznościowym, to jego administrator może przyporządkować te wejścia do Państwa konta w danym serwisie. Jeżeli ponadto włączą Państwo wtyczkę społecznościową, np. klikając przycisk „Lubię to!” Facebooka, nastąpi przekazanie odpowiedniej informacji do danego serwisu społecznościowego.

Zgodnie z naszą wiedzą zazwyczaj przekazywane są następujące dane:

 • adres IP;
 • identyfikator użytkownika, jeśli są Państwo zarejestrowani w odpowiednim serwisie;
 • strona odwiedzona wcześniej (strona odsyłająca), jeśli kliknęli Państwo na link;
 • rodzaj i ustawienia przeglądarki;
 • zainstalowane wtyczki, takie jak Adobe® Flash® lub Adobe® Reader®;
 • adres URL strony, na której zainstalowana jest wtyczka społecznościowa;
 • data i godzina odwiedzin;
 • dane techniczne systemu operacyjnego;
 • informacje odnoszące się do lokalizacji;
 • pliki cookies.

Nawet jeśli nie są Państwo członkami wymienionych powyżej serwisów społecznościowych, istnieje możliwość, że poprzez wtyczkę społecznościową uzyskają one i ew. zapiszą Państwa adres IP. Szczegóły dotyczące celu i zakresu pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania danych przez wykorzystywane przez nas serwisy społecznościowe i związane z tym Państwa prawa i opcje ustawień zawierają informacje dotyczące prywatności serwisów społecznościowych:

Zgodnie z życzeniem mogą Państwo włączyć wtyczki społecznościowe jednego lub kilku dostawców na stałe. W takim przypadku dane będą stale przekazywane dostawcy serwisu społecznościowego już przy uruchomieniu strony. W każdej chwili mogą Państwo wyłączyć pojedyncze lub wszystkie wtyczki społecznościowe. Ponadto mogą Państwo technicznie uniemożliwić przekazywanie danych do serwisów społecznościowych. W tym celu proszę dopasować ustawienia zabezpieczeń w Państwa przeglądarce. Informacje o tym, jak to zrobić, można uzyskać w pomocy przeglądarki. Dodatkowo w poszczególnych przypadkach istnieje możliwość zablokowania wtyczek społecznościowych w przeglądarce za pomocą dodatków do przeglądarki, np. wtyczkę Facebooka można zablokować blokadą Facebooka, dostępną do pobrania tutaj: http://webgraph.com/resources/facebookblocker/

IV. PLIKI COOKIES

Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies zawarte zostały w odrębnej Polityce cookies.

V. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Ze względu na to, że zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zmiany naszych procesów wewnątrz firmy mogą sprawić, że konieczne będzie dostosowanie niniejszych postanowień w zakresie ochrony danych, co sobie odpowiednio zastrzegamy, prosimy Państwa o regularną lekturę niniejszej polityki prywatności.